know, you, do, how, him, 连词成句

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2021/05/12 01:09:48

know, you, do, how, him, 连词成句

how do you know him?

How do you know him?

how do you know him?译为你是怎样认识他的

how do you know him?

How do you know him?
你怎么(可能)认识他

How do you konw him?
how怎样
do you你是
know知道,认识。
him他(宾格)
译为:
你是怎样认识他的?